Mga Karapatan sa Akademiko, Mga Pribilehiyo, at Mga Karaingan

Ang Komite sa Karapatang Pang-akademiko, Pribilehiyo, at mga Karaingan, sa isang kinakailangan na batayan, ay nakakarinig, sinusuri, at inirerekomenda ang mga sagot sa mga reklamo ng maling pag-uugali laban sa mga miyembro ng Senado pati na rin ang mga reklamo ng mga miyembro ng Senado ng hindi patas na paggamot ng mga ahente o mga ahensya ng Unibersidad. Kapag ang isang reklamo ay sa pagitan ng mga kawani ng guro at administratibo isang komite ng ad hoc ay itatatag. Ang komite ay binubuo ng mga miyembro mula sa Senado at komite ng karaingan ng unibersidad. Ang komite ay co-chaired ng mga miyembro ng bawat komite ng karaingan.

Committee Membership 2017-2019

Harold Abramowitz, MFA
Assistant Professor
Dibisyon ng Pangkalahatang Pag-aaral, COSH

Senait Teklehaimanot, MPH
Tagapagturo
Family Medicine
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Emilyn B. Lao, MSN, FNP
Assistant Professor
Family Nurse Practitioner at Entry level Masters Programs, SON