Abiso ng Patakaran sa Nondiscriminasyon

Si Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU) ay hindi nagtatangi batay sa lahi, kulay, kasarian, oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlang pangkasarian o ekspresyon, edad, katayuan sa pag-aasawa, relihiyon, kapansanan, pambansang pinagmulan, pinagmulang etniko o bago ang serbisyo militar sa alinman sa mga patakaran, pamamaraan o kasanayan nito, kabilang ang mga patakaran sa pagpasok, mga patakaran sa edukasyon, mga programa sa pakikisama at pagpapautang, mga patakaran sa pagtatrabaho, at iba pang mga programa at aktibidad na pinamamahalaan ng Unibersidad. Ang pahayag na ito ay sumusunod sa Pamagat IX ng Educational Amendments ng 972, Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, at iba pang mga kinakailangan ng batas Pederal at estado. Bilang karagdagan, sinusuportahan ng CDU, at sumusunod sa, Pamagat IV, Pamagat VI, Pamagat VII, Pamagat IX, Clery Act, Violence Against Women Act, SaVE Act, Mga Amerikanong May Kapansanan, Batas sa Trabaho sa California at Batas sa Pabahay at lahat ng iba pang naaangkop na Pederal at batas ng estado.