Impormasyon sa Akreditasyon

Ang Komisyon sa Pagsuri sa Accreditation on Education para sa Physician Assistant, Inc. (ARC-PA) ay nagbigay ng Patuloy na katayuan sa Akreditasyon sa Charles R. Drew University of Medicine and Science Physician Assistant Program na na-sponsor ng Charles R. Drew University of Medicine and Science. Ang Pagpapatuloy na Pagpapatuloy ay isang katayuan sa akreditasyon na ibinigay kapag ang isang kasalukuyang kinikilalang programa ay sumusunod sa Mga Pamantayan sa ARC-PA.

Ang akreditasyon ay mananatiling may bisa hanggang sa magsara o mag-withdraw ang programa mula sa proseso ng akreditasyon o hanggang sa maatras ang akreditasyon dahil sa pagkabigo na sumunod sa Mga Pamantayan. Ang tinatayang petsa para sa susunod na pagsusuri sa pagpapatunay ng programa ng ARC-PA ay magiging Marso 2031. Ang petsa ng pagsusuri ay nakasalalay sa patuloy na pagsunod sa mga Pamantayan sa Accreditation and ARC-PA.
Ang kasaysayan ng akreditasyon ng programa ay maaaring matingnan sa ARC-PA website sa http://www.arc-pa.org/wp-content/uploads/2020/07/Accreditation-History-Charles-Drew-216.pdf