Diversity ng Programa

Pahayag ng Diversity:

  • Ang halaga ng aming programa ay may iba't ibang kultura, lahi, etnisidad, edad, kasarian, klase, oryentasyon at kakayahan.
  • Kinikilala namin ang mga pagkakaiba at ang pagbabahagi ng mga karanasan, hamon, at mga kontribusyon ng mga pagkakaiba.
  • Ang aming pagkakaiba-iba ay binuo batay sa paggalang, katarungan, suporta, pagsasama at representasyon.

Mga Layunin ng Diversity:

  • Isang kapaligiran sa programa na nagpaparangal sa pagkakaiba-iba, transparency, pagkamagalang, katapatan, pakikipagtulungan, pakikipag-ugnayan, paggalang at etikal na kasanayan.
  • Isang programang guro, kawani at estudyante na kumakatawan sa isang mayamang pagkakaiba na may kaugnayan sa lahi, etnisidad, oryentasyong sekswal, kasarian at kultura.
  • Ang isang disparities sa kalusugan ay nakatuon sa kurikulum na nag-aambag sa pagsasanay ng isang karapat-dapat na kultura at magkakaibang pampublikong manggagawa sa kalusugan.