Layunin

Pagtuturo ng Layunin: Upang magbigay ng isang kapuri-puri na edukasyon sa pampublikong kalusugan sa mga disparidad sa kalusugan ng mga lunsod para sa mga walang kinatawan ng mga estudyante sa lahi / etnikong minorya, lalo na sa mga medikal na kulang na komunidad, para sa mga karera sa mga hindi naaalala na mga kalagayan.

Layunin ng Pananaliksik: Upang itaguyod ang pakikilahok ng mga mag-aaral ng MPH at mga guro ng MPH sa pananaliksik sa disparidad sa kalusugan ng mga lunsod.

Layunin ng Serbisyo: Upang itaguyod ang pakikilahok ng mga mag-aaral ng MPH at mga guro ng MPH sa mga serbisyong pangkalusugan ng komunidad na tumutugon sa mga disparidad sa kalusugan ng mga lunsod sa mga hindi nakuha na populasyon, at upang suportahan ang pagpapaunlad ng isang mahusay na sinanay at propesyonal na manggagawa sa kalusugan ng publiko.