Faculty at Staff

Eugene Hasson, MS, RT, (R)
Direktor ng Programa
Noel Rollon, BS, RT, (R)
Klinikong Coordinator
Walter McMillan, RT (R)
Tagapagturo ng Radiology
Risha Griffin, BS
Program Coordinator