Admission Kinakailangan

  • Nagpapakita ng interes na hinahabol ang karera sa gamot
  • Naipakita ang interes sa pakikipagtulungan sa mga komunidad na wala pang result
  • Pagtanggap sa CDU (maaari mong isumite ang iyong mga aplikasyon nang sabay-sabay)
  • Kumpletong Application
  • 2 Sulat ng Rekomendasyon (1 guro ng high school, 1 propesyonal)
  • Personal Statement
  • Ang mga mag-aaral ay pinili sa Mayo sa bawat taong pang-akademikong
  • Graduation ng High School (dapat magsumite ng na-update na transcript bago ang pagpapatala)