Pagpapatunay ng PHN

Ang mga nagtapos sa programang RN-BSN ay karapat-dapat na mag-aplay para sa Pampublikong Pampamilyang Nars (PHN) na inisyu ng Lupon ng Rehistradong Nursing ng California.

Mangyaring i-link ang sumusunod na link para sa application: https://www.rn.ca.gov/applicants/ad-pract.shtml